آزمایش جالب با فلفل


در این ویدیو

آزمایشی با مقداری آب، فلفل و همچین مایع ظرف شویی انجام میشود. واکنش مایع ظرفشویی بر فلفل رو ببین!